Polling

Bagaimanakah Pelayanan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen 2020 ?
Cukup
Baik
Sangat Baik
Tidak Tahu

Submit Lihat Hasil Polling

Berita / Berita Terbaru / Detail

Sabdatama Wakil Bupati Kebumen ing Adicara Selapanan Kampung Jawa Kebumen

Berita Terbaru 28 Oktober 2018 13:48:38 WIB Bidang PDK dibaca 337 kali

Setu Kliwon, 27  Oktober  2018

Assalamu’alaikum, Wb. Wr.

Mugi sih pitulunganing Gusti ingkang maha kawasa Alloh SWT tansah amayungi dhateng para umat langkung-langkung ingkang sami kempal  manunggal ing papan punika. Pramila mangga sesarengan kaliyan kula kepareng sami ngonjukaken puji syukur ing ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun paring kanugrahan satemah pinaringan kawilujengan, karana punika kepareng ngaturaken pambagyo wilujeng dhumateng : Ingkang kinurmatan Para Pangarsa OPD, Pangarsa Dinas Pendidikan Kab. Kebumen, miwah para tamu kakung sumawana putri ingkang kula tresnani. Kepareng kula minangka Wakil Bupati Kebumen ngaturaken menggah wigatosing sedya, bilih ing selapanan ndalu punika Kampung Jawa Kebumen badhe ngawontenaken  pagelaran wayang golek sedalu natas mugi pikantuk ridlo saha barokah satemah saged ndadosaken panglipur dhateng para warga Kebumen, mliginipun desa Ambalresmi. Kampung Jawa Kebumen sampun madeg udakara setunggal tahun kepengker pramila kula nyuwun supados dipun sengkuyung lan ndherek titip dhateng para warga tuwin tokoh masyarakat ing wewengkon Kecamatan Ambal mriki, awit ancasipun ing ngajeng kagem ngawontenaken gegladhen ingkang migunani tumrap para siswa lan warga supados nguri-uri kabudayan Jawi murih saged lestari kawontenanipun, kadosta karawitan, upacara tradisi, adat istiadat, tata krama, unggah-ungguh lan ugi gegladhen seni beksan, pedhalangan, karawitan,  kapanatacaran lan sakpiturutipun. 

Pramila puniko Kampung Jawa Kebumen dipun wontenaken, awit pigunanipun ageng sanget tumrap para warga langkung-langkung tumrap para kaneman. Sanadyan wonten ing tahun punika dereng patosa jangkep anggenipun ngawontenaken gegladhen kados kasebat ing nginggil, awit kawontenan ingkang radi kirang nyekapi , Insya Alloh wonten ing tahun saklajengipun saged kasembadan, jumbuh kaliyan program ingkang sampun karancang. Sepisan malih kula minangka Pamarentah Kab Kebumen, nyuwun panyengkuyungipun dateng sedaya para warga minggahipun tokoh masyarakat tuwin seniman lan budayawan, wontenipun Kampung Jawa Kebumen sageda ngrembaka lan kuncara ing nuswantara. 

Ing wasana sugeng mriksani ringgit golek  sakdalu natas Dalang Ki Hadi Sutrisno kanthi lampahan ALAP-ALAP MENTOROGENI mijil saking Paguyuban Seni SEKAR DWIJAN Desa  Kalibening Kec.Karanggayam . Makaten ingkang saged kula aturaken, kupat kecemplung santen sedaya lepat nyuwun pangapunten. Kinanthenan sesanti SURADIRA JAYANINGRAT LEBUR DENING PANGASTUTI. 

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.